Information om kor i en corona-tid

 

På denne side vil vi løbende samle al relevant information for dig, som overvejer hvornår og hvordan, det er muligt at drive korvirksomhed i en corona-tid.

(7. januar 2021) Kirkeministeriet har udsendt nye og strammere corona-retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund. Af særlig betydning for korene er, at kirken nu kun er undtaget fra forsamlingsloftet (som siden 6. januar 2021 er på fem personer), når det gælder gudstjenester og religiøse handlinger.

Alle andre indendørs aktiviteter - og herunder må regnes koraktiviteter i kirkens bygninger - skal derimod overholde forsamlingsloftet på fem personer. Der er ligeledes skærpede retningslinjer for arealet per person i kirken eller lokalet, som nu er hævet til 7,5 m2.

Kirkeministeriets nyhed om strammere corona-restriktioner (7. januar 2021)

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (opdateret 7. januar 2021)

(23. december 2020) Kirkeministeriet har i dag yderligere opdateret og skærpet retningslinjerne forud for årets julegudstjenester. Det sker som følge af, at sundhedsmyndighederne nu anbefaler, at julegudstjenesterne højst varer 30 minutter og opfordrer til, at de gennemføres helt uden sang.

Kirkeministeriets pressemeddelelse (23. december 2020)

Du kan finde de opdaterede retningslinjer her

*

(22. december 2020) Kirkeministeriet har den 21. december 2020 opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen kommer, efter at ansatte i kirkerne de seneste uger har udtrykt bekymring over den øgede smitterisiko, der kunne være i forbindelse med julegudstjenesterne.

De nye retningslinjer skærper på en række punkter rammerne i forhold til tidligere - blandt andet med opfordring til at overveje at afholde dem udendørs og via live-streaming samt at forkorte varigheden til 45-50 minutter. Der er også en opfordring til at finde alternativer til fællessang, fx ved i stedet at afspille musik eller salmesang, vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Kirkeministeriets pressemelding om de nye retningslinker (21. december 2020)

Læs de opdaterede retningslinjer her

*

(10. december 2020) Kirkeministeriet har 9. december 2020 revideret Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Der er kun sket få ændringer, som ikke har praktisk betydning for korlivet.

Læs Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

*

(18. november 2020) Nu havde vi lige vænnet os til at fortælle hinanden, at det er sundt at synge sammen. Så kom COVID-19 og vendte op og ned på billedet. Korsang blev pludselig også potentielt kritisk. Men hvad ved vi egentlig om risikoen?

Læs artiklen "Da korsang blev kritisk" (Kornyt nr. 2-2020)

*

(28. oktober 2020) Kirkeministeriet har opdateret sine retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Helt generelt gælder forsamlingsloftet på 10 personer ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Det fremgår af retningslinjerne.

Dog understreges det, at der stadig gælder særlige begrænsninger ved sang og andre aktiviteter med kraftig udånding, 'hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale', som det hedder. I de tilfælde gælder der et krav om 2 meters afstand mellem deltagerne og mindst 4 m2 pr person.

Læs Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

*

(26. oktober 2020) Der er etableret en COVID-19 pulje, som yder ekstraordinært tilskud til lokale foreninger indenfor amatørkulturen og det frivillige  kulturelle område. 

Formålet med puljen er at afhjælpe økonomiske konsekvenser af restriktioner eller aflyste aktiviteter. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysning Samråd.

Læs om COVID-19 Kulturpuljen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside

*

(26. oktober 2020) Fra denne dato træder der nye og skærpede retningslinjer i kraft. Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer og der indføres krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder såsom museer, koncertsale og kulturhuse. Der er dog visse undtagelser, som kan have betydning for korenes mulighed for at øve og optræde:

For foreningsaktiviteter (uden overnatning) for børn og unge op til 21 år (inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis det er nødvendigt for aktiviteten - såsom en korleder) gælder fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer. Ved arrangementer, hvor deltagere sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende må der fortsat være op til 500 personer til stede.

Helt generelt anbefales det, at man aflyser arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

(2. oktober 2020) Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Opdateringen skyldes, at man har fået mere viden bl.a. om, hvordan sygdommen smitter. Der er flere ændringer med relevans for korlivet - især i afsnittet om dråbesmitte, superspredning samt luftskifte og ventilation.

Det fremhæves, at bittesmå dråber med smitte (aerosoler) kan holde sig svævende i luften i op til en time og bevæge sig længere væk end 2 meter. Når man opholder sig indendørs, kan man derfor med fordel holde mange pauser (fx hver time), hvor lokalet tømmes for personer, og man lufter ud. Så bliver koncentrationen af aerosoler i luften mindre. Superspredning er situationer eller begivenheder, hvor én person smitter mange. Det kan ske mange steder, hvor mennesker samles. Sang nævnes i den forbindelse som en særlig risikofaktorer. Den generelle anbefaling om at holde to meter mellem personer ved sang og lignende er uændret.

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen, (2. oktober 2020)

*

(20. august 2020) Webinar om kor og corona: Folkekirkens Ungdomskor afholdt torsdag den 20. august 2020 sammen med fire andre foreninger et webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med musik og sang. På webinaret blev de seneste retningslinjer og den nyeste viden præsenteret af overlæge Lars Brandt fra Klinik for Musiksundhed ved OUH og overlæge Anne Kjerulf fra SSI, og der var mulighed for at stille spørgsmål. På grund af tekniske problemer blev Anne Kjerulfs indlæg optaget senere og klippet ind efterfølgende. 

Læs om baggrunden for webinaret

Se eller gense webinaret her: http://www.zoomlink.dk/coronawebinar/

*

(7. august 2020) Kulturministeriet har revideret retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv - den såkaldte fjerde fase af genåbningen. De gældende krav om 4 m2 areal per person og om 2 meter mellem deltagerne ved sang fastholdes, ligesom maksimums-grænsen for forsamlinger på 100 personer bibeholdes.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (8. august 2020).

*

(10. juni 2020) Så kom endelig de særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge. Retningslinjerne er vigtige for Folkekirkens Ungdomskor, fordi de har indflydelse på, hvordan vores Sommerskole og U-Camp skal afvikles. Læs retningslinjerne her:

Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier (10. juni 2020)

*

(10. juni 2020) Retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter er blevet opdateret med de nye tal for forsamlinger. Forsamlingsforbuddet er nu hævet til mere end 50 personer, og grænsen vil fra den 8. juli 2020 blive hævet til 100.

Retningslinjer for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter (10. juni 2020)

*

(20. maj 2020) En task force med repræsentanter for de folkekirkelige organisationer har lavet en tjekliste med overvejelser i forbindelse med genåbningen af folkekirkens korvirksomhed. Folkekirkens Ungdomskor har deltaget i arbejdet ved formand Christiane Gammeltoft-Hansen. Læs tjeklisten her:

Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed (20. maj 2020)

Tjeklisten lægger vægt på, man til enhver tid skal følge de generelle retningslinjer fra Kirkeministeriet og andre officielle instanser. Ifølge retningslinjerne er det tilladt at genoptage koraktiviteterne, hvis menighedsrådet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Men fordi forholdene lokalt er meget forskellige - og kor er mindst lige så forskellige - så kan der også være forskellige muligheder for at genoptage koraktiviteten. Derfor understreges det i tjeklisten, at det altid skal afklares gennem en lokal dialog, hvordan retningslinjerne skal omsættes i praksis.

Herudover fokuserer tjeklisten på tre områder: 1) Behovsafklaring, 2) Fysiske rammer og 3) Hygiejne og andre forholdsregler ved korarbejde.

Afsnittet om behovsafklaring er særligt relevant for børne- og ungdomskorene. Der står nemlig, at det bør overvejes om et kor, som kun sjældent eller aldrig medvirker ved gudstjenester ud fra praktiske grunde og et ansvarlighedsprincip, skal udskyde egentlig koraktivitet. Og hvis man alligevel går i gang, bør man overveje om koraktiviteten kan afvikles i mindre hold i form af gruppeprøver og stemmeprøver, uanset at arealkravet giver mulighed for flere deltagere. Her er tjeklisten på linje med Kirkeministeriets forsigtige tilgang (se nedenfor).

Download hele tjeklisten som pdf

*

(17. maj 2020) Den 18. maj 2020 åbnede folkekirken igen op for sine aktiviteter. I følge retningslinjerne fra Kirkeministeriet kan vi nu igen - med de overvejelser der er nævnt i tjeklisten ovenfor - synge i kirkernes kor til korprøver i kirker, sognelokaler, menighedshuse og andre lokaler samt medvirke ved gudstjenester mv. Også selvom der er flere end 10 korsangere i koret. Kirkens egne aktiviteter indendørs er nemlig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Man skal dog fortsat følge restriktionerne:

- Der skal være 2 meter mellem personer, der synger – altså også mellem korsangere.

- Der skal i lokalet være mindst 4 m2 pr. sanger. Så hvis man har f.eks. 100 m2, er der plads til 25 sangere.

- Man skal følge hygiejnereglerne, med rengøring, afspritning af overflader mv.

- Fælles salmebøger anbefaler man at skifte ud med kopieret materiale, så man ikke afsætter spor, der kan smitte videre.

Kirkeministeriet opfordrer samtidig til en forsigtig tilgang. For eksempel bør man overveje, om aktiviteterne eventuelt kan deles op i mindre hold, f.eks. med op til 10 deltagere. Samt om sang ved menighedsaktiviteter eventuelt kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.


Læs Kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre  trossamfund (17. maj 2020)

Om musik og sang hedder det i retningslinjerne: "Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, blæseinstrumenter m.v. gælder der særlige retningslinjer på grund af risikoen for spredning af aerosoler. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn og religiøse handlinger m.v. bør der således sikres 2 meters afstand mellem deltagere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det bør overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.

Det anbefales derudover, at

- musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt

- man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes;

- der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere."

*

Andre relevante links:

Læs også '7-corona-retningslinjer du skal huske i kirken' fra www.folkekirken.dk (18. maj 2020)

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv (revideret 8. august 2020)

Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning (opdateret 2. oktober 2020)

www.folkekirkenspersonale.dk med spørgsmål & svar vedrørende corona/covid-19

 

Læs på www.fuk.dk:

Stadig håb for Sommerskolen og U-Camp (13. maj 2020)

 

Siden opdateres løbende (sidst opdateret 26. oktober 2020)